• Jedáleň

    • Stravovanie v školskej jedálni

     Aktuálny jedálny lístok

      

     Vedúca ŠJ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečujú stravu detí v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 366/2007 Z. z o podrobnostiach činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania.

     Stravné sa uhrádza paušálne 40,- EUR (vrátane réžie) na mesiac bankovým prevodom na účet ŠJ.

     Výška stravného pre triedu Žabky (poldenná dochádzka) a pre predškolákov je uvedená v module Platby v materskej škole. 

     Číslo účtu Školskej jedálne: SK42 0200 0000 0037 7542 7759

     Pri platbe bankovým prevodom treba uviesť meno dieťaťa a triedu!!!

     Výška stravnej jednotky od 01.11.2022 : 

               desiata     0,38
               obed         0,90
               olovrant    0,26                                               

                 –––––––––––––––––
                   Spolu        1,54 EUR / 1 deň 

      

     Ku stravnému sa pripočítava réžia 9,- Eur na mesiac / na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou ŠJ/.

      

     V prípade ochorenia /neprítomnosti/ dieťaťa v MŠ je možné odhlásiť stravu najneskôr do 7,30 hod. ráno príslušného dňa: 

     • prostredníctvom EduPage – odporúčané!
     • v ojedinelých prípadoch telefonicky na číslo ŠJ: 02 45 955 431, príp. emailom na: jedalen@msmalinovo.sk
                                                     –

      

     Ak rodič žiada, aby sa dieťaťu nepodávala určitá potravina, musí postupovať nasledovne:
     a) odovzdá triednej učiteľke a vedúcej ŠJ 2-krát písomnú žiadosť, kde uvedie na ktorú potravinu je dieťa alergické alebo z akého dôvodu dieťaťu nemá byť určitá potravina podávaná
     b) v prípade alergie priloží rodič k žiadosti i stanovisko odborného lekára

      

     Časové zadelenie podávania stravy:

         1. ZMENA 2. ZMENA
     Desiata   8.20 h 8.40h
     Obed   11.20 h 11.40 h
     Olovrant   14.20 h 14.40 h

      

     Časový interval prihliada na zachovanie trojhodinového intervalu medzi dvomi jedlami desiata – obed, obed – olovrant.