• Platby v materskej škole

     • Stravné sa uhrádza paušálne 40,- EUR (vrátane réžie) na mesiac bankovým prevodom na účet Školskej jedálne

      SK42 0200 0000 0037 7542 7759

      Pri platbe bankovým prevodom treba uviesť meno dieťaťa a triedu!!!                                                                       

      Výška stravnej jednotky od 01.11.2022: 
                desiata     0,38
                obed         0,90
                olovrant    0,26                                              

                  –––––––––––––––––
                    Spolu        1,54 EUR / 1 deň 

      Ku stravnému sa pripočítava réžia 9,- Eur na mesiac (na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou ŠJ).

       

      V prípade ochorenia /neprítomnosti/ dieťaťa v MŠ je možné odhlásiť stravu najneskôr do 7,30 hod. ráno príslušného dňa: 

      • prostredníctvom EduPage – odporúčané!
      • v nevyhnutných prípadoch telefonicky na číslo ŠJ: 02 45 955 431, príp.emailom na: jedalen@msmalinovo.sk 

       

       

      Prosíme rodičov, ktorí majú záujem uhrádzať pravidelné platby jednorazovo na celý rok, aby neuhrádzali platby na celý školský rok, ale časť do konca kalendárneho roka, teda do decembra 2021 a druhú až po začiatku nového kalendárneho roka od Januára 2022.

      ĎAKUJEME