• Rada školy

     • ČLENSTVO V RADE ŠKOLY          
      Štyria delegovaní členovia Rady školy obecného zastupiteľstva:
      1. JUDr. Krištofiaková Eva – predseda
      2. Lengyel Štefan
      3. Špirko Marek
      4. Ing. Kenderessy Gabriel

      Štyria členovia Rady školy zastupujúci rodičov:
      5. Hossová Adriana – podpredseda
      6. Mgr. Viera Klein  
      7. PaedDr. Nedeljakova Michaela
      8. Radosa Vladimír

      Dvaja členovia Rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov:
      9. Farkašová Jana
      10. Šlosárová Monika

      Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov:
      11. Vojteková Mária