• Novinky

      • OZNAM!

      • Zaškoľovanie detí do ZŠ a termíny podávania prihlášok na vyšetrenie školskej zrelosti

       Upozornenie na termíny podávania prihlášok na vyšetrenie v CPPPaP v Senci

       PREDŠKOLSKÝ VEK

       S cieľom minimalizovať čakacie termíny na vyšetrenie, vyhovieť požiadavkám a stanoveným termínom pre jednotlivé druhy vyšetrenia, zabezpečenie dobrej organizácie práce Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Senci a spokojnosti klientov, odporúčajú podávať prihlášky v predstihu nasledovne:

       1) Prihlášky na vyšetrenie školskej pripravenosti – od januára kalendárneho roka priebežne, optimálne do marca kalendárneho roka. Vyšetrenia školskej pripravenosti sa realizujú spravidla od marca kalendárneho roka, optimálne je dodať výsledky vyšetrenia a odporúčania do zápisu do 1. ročníka v ZŠ do apríla kalendárneho roka.

       2) Prihlášky na predčasné predprimárne vzdelávanie - od januára kalendárneho roka priebežne optimálne do marca kalendárneho roka

       -jedná sa o dieťa, ktoré do 31.augusta kalendárneho roka nedovŕši 5 rokov (najčastejšie deti narodené v septembri a októbri) a rodičia budú mať záujem o jeho zaradenie do povinného predprimárneho vzdelávania 

       *Upozornenie: Žiadosti o predčasné predprimárne vzdelávanie podané po 31.08. kalendárneho roka sa už nerealizujú. Zaradiť dieťa na predčasné predprimárne vzdelávanie je možné až po súhlasnom stanovisku CPPPaP ešte pred tým ako dieťa zaradíte do triedy pre predprimárne vzdelávanie - nie spätne!

       3) Predčasné zaškolenie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ (jedná sa o dieťa, ktoré do 31.augusta kalendárneho roka nedovŕši 6 rokov a rodičia ho chcú zapísať do základnej školy). Je to možné ak:

       - dieťa absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie

       - v mesiaci apríl kalendárneho roka v termíne určenom ZŠ, ktorú pre svoje dieťa rodičia vyberú musia podľa podmienok stanovených školou absolvovať zápis do 1. ročníka ZŠ s tým, že požiadajú o výnimočné prijatie ich dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

       - k žiadosti o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky musia predložiť súhlasné vyjadrenie CPPPaP a súhlasné vyjadrenie pediatra

       - žiadosti o vyšetrenie školskej pripravenosti sa predkladajú v CPPPaP v Senci od začiatku druhého polroka do cca optimálne do konca marca kalendárneho roka


       V prílohe nájdete PRIHLÁŠKU  a  DOTAZNÍK PRE RODIČOV. 

       ​​​​​​​

       Veľmi odporúčam konzultáciu s učiteľmi v triede Vášho dieťaťa. Môžete ich osloviť cez EduPage alebo sa dohodnúť na telefonickej konzultácii od 10. januára 2022, pretože k týmto dokumentom aj učitelia vypĺňajú dotazník. 


       SZ_-_dotaznik_pre_rodicov_MS.pdf

       prihlaska_na_prve_vysetrenie_-_predskolsky_vek.pdf


      • Oznam!

      • Ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

       Manuál Školsky semafor v školskom roku 2021/2022 pre materské školy v aktualizácii k 26.11.2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu uvádza podrobnosti k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí v MŠ. 

       Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

       Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekárasa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.

       Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Rodič ospravedlnenie a tento dôvod oznámi učiteľkám v triede. 

        

      • OZNAM!

      • Prerušenie prevádzky materskej školy DECEMBER

       Prevádzka Materskej školy v Malinove vrátane elokovaných pracovísk MŠ Nám. 1. Mája a MŠ Tri Vody bude od 20.12.2021 do 7.1.2022 vrátane PRERUŠENÁ.

        

       Posledný deň v materskej škole bude 17.12.2021 a znovuotvorená bude od 10.1.2022.

        

       Prerušenie prevádzky materskej školy 20. - 22.12.2021 z prevádzkových dôvodov - chýbajúci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci z dôvodu karantény a pozitívnych výsledkov na ochorenie Covid-19.

       Prerušenie prevádzky 23.12.2021 - 7.1.2022 odsúhlasené na rodičovskom združení v 9/2021.