• Novinky

      • MIMORIADNA SPRÁVA!!!

      • Obmedzenie prevádzky materskej školy!

       Z dôvodu vydaného 3. stupňa meteorologickej výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu bude prevádzka Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo vrátane elokovaných pracovísk v dňoch 30.6. a 1.7.2022 (štvrtok a piatok) OBMEDZENÁ od 7:00 do 12:30!

        

      • Oznam!

      • Informácie

       o počte prijatých žiadostí

       a

       čase vydávania rozhodnutí

       Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy, L. Svobodu 22, Malinovo bol po dohode so zriaďovateľom stanovený od 9. do 13.mája 2022 a zverejnený na webovej stránke MŠ a obce Malinovo.

        

       Spolu bolo zaevidovaných 171 podaných žiadostí. 

       z toho: 

       - 28 žiadostí zák. zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ bolo pre 2 ročné deti (k 31.8.2022). 

       - 50 žiadostí zák. zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ bolo pre deti bez trvalého pobytu v obci  Malinovo

        

       Prednostne budú prijaté deti:

       10  detí, ktoré dovŕšili k 31. 08. 2022 piaty rok veku, je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné

        

       Podľa ostatných podmienok budú prijaté deti:

       - v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo, ktorý nastal a po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, bude na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijatých:

       ➢  21 súrodencov detí, ktoré sú už prijaté do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo a súrodenec k 31. 08. 2022 dovŕši 3 roky veku 

       deti, ktorých rodičia sa ocitli v ťažkej životnej situácii z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dieťa má trvalý pobyt v Malinove a k 31. 08. 2022 dovŕši 3 roky veku

       21 detí od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy s trvalým pobytom v obci Malinovo

        

       Vzhľadom na množstvo žiadostí nie je možné z kapacitných dôvodov vyhovieť všetkým, aj keď spĺňajú podmienky prijatia.

        

       Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, L. Svobodu 22, Malinovo budú doručované do elektronickej schránky.

        

       V prípade, že elektronickú schránku nemáte aktívnu na doručovanie, je možné prísť rozhodnutie vyzdvihnúť aj osobne na adrese:

        Materská škola - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo - hlavná budova oproti Samoške

       v dňoch  20. -  21.6.2022 vždy v čase od 12:00 do 14:00

       v dňoch  22. -  24.6.2022 vždy v čase od 17:00 do 18:00

        

       Po tomto termíne budú rozhodnutia odoslané poštou do vlastných rúk.

        

       Za pochopenie ďakujem.