• Novinky

      • OZNAM!

      • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY MALINOVO 

       Materská škola - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo oznamuje:

        zápis detí na predprimárne vzdelávanie 

       na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne

       od 9. do 13.mája 2022

        

       Spôsob podania žiadosti:

       • elektronický formulár (najžiadanejší spôsob) –  bude zverejnený na webovej stránke Materskej školy v Malinove od 1.5.2022 spolu s postupom jeho vypĺňania
       • do elektronickej schránky materskej školy (www.slovensko.sk) prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
       • poštou – doporučene na adresu materskej školy
       • osobne – vhodením vyplnenej a potvrdenej žiadosti do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode do budovy MŠ - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo

        

       Samotný zápis do materskej školy si nevyžaduje osobnú prítomnosť zákonných zástupcov/zástupcov zariadenia ani detí. 

       V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť bude podpisovať iba jeden a rozhodnutie sa doručí iba jednému z nich, je potrebné k žiadosti priložiť Pisomne_vyhlasenie.pdf o tejto skutočnosti.

       Podmienky prijatia dieťaťa:

       • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

       Prednostne budú prijaté deti:

       • ktoré dovŕšili k 31. 08. 2022 piaty rok veku a je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné
       • ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

       Ostatné podmienky:

       V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

       • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o zaradenie ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie , pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa má trvalý pobyt v Malinove
       • ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo a dieťa k 31. 08. 2022 dovŕši 3 roky veku
       • zamestnancov Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo
       • ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo sa ocitli v ťažkej životnej situácii z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dieťa má trvalý pobyt v Malinove
       • s trvalým pobytom v obci Malinovo
       • od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy                                                                                                                                                                                                                                             Všetky ostatné informácie nájdete v priloženom dokumente: Podmienky_prijimania_deti_2022-2023.pdf

       V materskej škole prebieha po prijatí dieťaťa aj Adaptacny-proces-DIETATA.pdf

        

      • OZNAM!

      • Aj my máme svoje sny!

       Pri našej Materskej škole v Malinove máme Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo

       Cieľom združenia je pomôcť materskej škole a prispieť tak k jej všestrannému rozvoju. Dovoľujeme si preto osloviť rodičov, priateľov i širšiu verejnosť a požiadať o pomoc a podporu našej materskej školy formou poskytnutia 2% z vašich daní.

        

       Potrebné informácie, potvrdenia a vyhlásenia nájdete na: https://msmalinovo.edupage.org/a/obcianske-zdruzenie

       Vopred Vám zo srdca ďakujeme!

      • OZNAM!

      • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

       Spojená škola Malinovo, organizačná zložka základná škola srdečne pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na

       zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 20.apríla 2022

       v ZŠ Školská 11 v Malinove.


       pre deti z elokovaného pracoviska MŠ Nám. 1. Mája  o 16:00

       pre deti z hlavnej budovy MŠ L. Svobodu   o 17:00

       pre deti z elokovaného pracoviska MŠ Tri Vody  o 17:00


       Potrebné doklady k zápisu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz

       ​​​​​​​

       Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.zsmalinovo.sk/o-skole/zapis-deti-do-1-rocnika/


       L._Svobodu.pdf

       Tri_Vody.pdf

       Nam._1_Maja.pdf