• Novinky

      • Oznam!

      • Už sa blíži nový školský rok 2022/2023!

       Vážení rodičia a milé deti,

       aj keď máme pred sebou ešte niekoľko prázdninových dní,  dávame do pozornosti  následné informácie:

       - školský rok 2022/2023 sa začína 5.septembra 2022

       - prevádzka materskej školy vrátane elokovaných pracovísk bude otvorená od 6:30 do 17:00h.

        

       Čo všetko bude Vaše dieťatko potrebovať v materskej škole:

       1. Náhradné oblečenie komplet: pre prípad nehody (pocikania, obliatia) a všetko prosím podpísať a vložiť do  podpísaného vrecúška!

       2. Prezúvky – pevná bezpečná obuv, nie šľapky - podpísané!!

       3. Pyžamko - všetci okrem predškolákov a detí s poldennou dochádzkou - podpísané!!

       4. Ostatné potreby:

           1x uzatvárateľnú fľašu na pitný režim - podpísanú, denne si ju budú deti nosiť domov, 

           1x hrebeň na česanie vlasov iba pre dievčatá (najlepšie na zavesenie na šnúrku - podpísanú)

            NIE JE POTREBNÝ toaletný papier ani žiadne iné hyg. potreby!

       5. Vyplnené tlačivá: 

          - iba novoprijaté deti: kópiu preukazu poistenca, evidenčný lístok, splnomocnenie, zápisný lístok na stravu, súhlas so spracovaním osobných údajov

                                            

           - deti, kt. už navštevujú materskú školu: zápisný lístok na stravu, v prípade potreby doplnenie splnomocnenia, nahlásenie zmeny údajov (email, mobil, adresa) 

       TLAČIVÁ NÁJDETE na webovej stránke MŠ v časti DOKUMENTY!

        

       6. Ostatné informácie a pokyny k platbám sa dozviete na rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční

       6. septembra 2022 o 17:00

       na školskom dvore hlavnej budovy MŠ na ulici L. Svobodu 22. 

        

        

       Rozdelenie tried: 

       hlavná budova MŠ na ul. L. Svobodu 22: triedy Žabky (poldenná trieda), Lienky, Mravčeky, Motýliky a Včielky

       elokované pracovisko MŠ na ul. Nám. 1. Mája: triedy Veveričky a Ježkovia

       elokované pracovisko na Troch Vodách: triedy Myšky, Zajkovia a Krtkovia

        

       - rozdelenie detí v triedach nájdete aj po prihlásení sa do EduPage

        

       Tešíme sa na Vás :-)

      • Oznam!

      • Prihlasovacie údaje do EduPage 

       Vážení rodičia novoprijatých detí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo, 

        

       vo svojich emailových schránkach už nájdete prihlasovacie údaje do EduPage. 

       V prípade akýchkoľvek technických problémov, prosím, kontaktujte Technickú podporu na email: podpora@msmalinovo.sk

      • MIMORIADNA SPRÁVA!!!

      • Obmedzenie prevádzky materskej školy!

       Z dôvodu vydaného 3. stupňa meteorologickej výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu bude prevádzka Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo vrátane elokovaných pracovísk v dňoch 30.6. a 1.7.2022 (štvrtok a piatok) OBMEDZENÁ od 7:00 do 12:30!

        

      • Oznam!

      • Informácie

       o počte prijatých žiadostí

       a

       čase vydávania rozhodnutí

       Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy, L. Svobodu 22, Malinovo bol po dohode so zriaďovateľom stanovený od 9. do 13.mája 2022 a zverejnený na webovej stránke MŠ a obce Malinovo.

        

       Spolu bolo zaevidovaných 171 podaných žiadostí. 

       z toho: 

       - 28 žiadostí zák. zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ bolo pre 2 ročné deti (k 31.8.2022). 

       - 50 žiadostí zák. zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ bolo pre deti bez trvalého pobytu v obci  Malinovo

        

       Prednostne budú prijaté deti:

       10  detí, ktoré dovŕšili k 31. 08. 2022 piaty rok veku, je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné

        

       Podľa ostatných podmienok budú prijaté deti:

       - v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo, ktorý nastal a po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, bude na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijatých:

       ➢  21 súrodencov detí, ktoré sú už prijaté do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo a súrodenec k 31. 08. 2022 dovŕši 3 roky veku 

       deti, ktorých rodičia sa ocitli v ťažkej životnej situácii z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dieťa má trvalý pobyt v Malinove a k 31. 08. 2022 dovŕši 3 roky veku

       21 detí od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy s trvalým pobytom v obci Malinovo

        

       Vzhľadom na množstvo žiadostí nie je možné z kapacitných dôvodov vyhovieť všetkým, aj keď spĺňajú podmienky prijatia.

        

       Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, L. Svobodu 22, Malinovo budú doručované do elektronickej schránky.

        

       V prípade, že elektronickú schránku nemáte aktívnu na doručovanie, je možné prísť rozhodnutie vyzdvihnúť aj osobne na adrese:

        Materská škola - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo - hlavná budova oproti Samoške

       v dňoch  20. -  21.6.2022 vždy v čase od 12:00 do 14:00

       v dňoch  22. -  24.6.2022 vždy v čase od 17:00 do 18:00

        

       Po tomto termíne budú rozhodnutia odoslané poštou do vlastných rúk.

        

       Za pochopenie ďakujem.

        

      • OZNAM!

      • Ako podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

       do Materskej školy - Óvoda v Malinove

       Najžiadanejší spôsob: ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ 

        

       Postup podania elektronickej žiadosti: 

       1. krok: Vyplníte elektronický formulár žiadosti 

       2. krok: Odošlete vyplnený formulár

       3. krok: Následne ho vytlačíte a podpíšete (v prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť bude

                     podpisovať iba jeden a rozhodnutie sa doručí iba jednému z nich, je potrebné k žiadosti

                     priložiť Písomné vyhlásenie PDF tejto skutočnosti)

       4. krok: Vytlačenú a podpísanú elektronickú žiadosť Vám následne potvrdí detský lekár a označí 1 z možností

                     v dolnej časti žiadosti

       5. krok: Takto podpísanú žiadosť oskenujete a zašlete na adresu: prihlaska@msmalinovo.sk

        

       Ku každej elektronickej žiadosti je potrebné priložiť vyplnený formulár Informácie o dieťati PDF, inak nebude možné odoslať elektronickú žiadosť. 

        

       INÉ MOŽNOSTI PODANIA ŽIADOSTI: 

       V prípade, že rodič nemá možnosť podať žiadosť elektronicky, môže si formulár žiadosti vytlačiť, vyplniť, podpísať, potvrdiť u lekára a vhodiť osobne do schránky na hlavnej budove materskej školy alebo poslať poštou na adresu: 

       Materská škola - Óvoda

       L. Svobodu 22 

       900 45 Malinovo

        

       Žiadosť prijatie dieťaťa do materskej školy PDF   a     Informácie o dieťati PDF

        

       Termín vydávania rozhodnutí je do 30. júna 2022 (v odôvodnených prípadoch neskôr)!

        

      • OZNAM!

      • Do Materskej školy v Malinove hľadáme pani upratovačky

       Miesto a náplň práce

       • 1 voľné pracovné miesto elokované pracovisko MŠ Nám. 1. Mája
       • 1 voľné pracovné miesto elokované pracovisko MŠ Tri Vody
       • upratovacie a čistiace práce v interiéri a exteriéri materskej školy

       Požiadavky na uchádzača

       • príjemné vystupovanie, kladný vzťah k deťom, samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť

       Termín nástupu:                                      

       • máj 2022, prípadne dohodou

       Rozsah úväzku:

       • hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú,  pracovný čas:  10:00 – 18:00

       Základná zložka mzdy v € (v  hrubom):      

       • 686,50 €                                                                   

       Životopis pošlite na:

       riaditelka@msmalinovo.sk                                                                                    

      • OZNAM!

      • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY MALINOVO 

       Materská škola - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo oznamuje:

        zápis detí na predprimárne vzdelávanie 

       na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne

       od 9. do 13.mája 2022

        

       Spôsob podania žiadosti:

       • elektronický formulár (najžiadanejší spôsob) –  bude zverejnený na webovej stránke Materskej školy v Malinove od 1.5.2022 spolu s postupom jeho vypĺňania
       • do elektronickej schránky materskej školy (www.slovensko.sk) prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
       • poštou – doporučene na adresu materskej školy
       • osobne – vhodením vyplnenej a potvrdenej žiadosti do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode do budovy MŠ - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo

        

       Samotný zápis do materskej školy si nevyžaduje osobnú prítomnosť zákonných zástupcov/zástupcov zariadenia ani detí. 

       V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť bude podpisovať iba jeden a rozhodnutie sa doručí iba jednému z nich, je potrebné k žiadosti priložiť Pisomne_vyhlasenie.pdf o tejto skutočnosti.

       Podmienky prijatia dieťaťa:

       • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

       Prednostne budú prijaté deti:

       • ktoré dovŕšili k 31. 08. 2022 piaty rok veku a je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné
       • ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

       Ostatné podmienky:

       V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

       • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o zaradenie ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie , pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa má trvalý pobyt v Malinove
       • ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo a dieťa k 31. 08. 2022 dovŕši 3 roky veku
       • zamestnancov Materskej školy - Óvoda, L. Svobodu 22, Malinovo
       • ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo sa ocitli v ťažkej životnej situácii z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dieťa má trvalý pobyt v Malinove
       • s trvalým pobytom v obci Malinovo
       • od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy                                                                                                                                                                                                                                             Všetky ostatné informácie nájdete v priloženom dokumente: Podmienky_prijimania_deti_2022-2023.pdf

       V materskej škole prebieha po prijatí dieťaťa aj Adaptacny-proces-DIETATA.pdf

        

      • OZNAM!

      • Aj my máme svoje sny!

       Pri našej Materskej škole v Malinove máme Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo

       Cieľom združenia je pomôcť materskej škole a prispieť tak k jej všestrannému rozvoju. Dovoľujeme si preto osloviť rodičov, priateľov i širšiu verejnosť a požiadať o pomoc a podporu našej materskej školy formou poskytnutia 2% z vašich daní.

        

       Potrebné informácie, potvrdenia a vyhlásenia nájdete na: https://msmalinovo.edupage.org/a/obcianske-zdruzenie

       Vopred Vám zo srdca ďakujeme!

      • OZNAM!

      • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

       Spojená škola Malinovo, organizačná zložka základná škola srdečne pozýva budúcich prvákov a ich rodičov na

       zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 20.apríla 2022

       v ZŠ Školská 11 v Malinove.


       pre deti z elokovaného pracoviska MŠ Nám. 1. Mája  o 16:00

       pre deti z hlavnej budovy MŠ L. Svobodu   o 17:00

       pre deti z elokovaného pracoviska MŠ Tri Vody  o 17:00


       Potrebné doklady k zápisu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz

       ​​​​​​​

       Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.zsmalinovo.sk/o-skole/zapis-deti-do-1-rocnika/


       L._Svobodu.pdf

       Tri_Vody.pdf

       Nam._1_Maja.pdf


      • OZNAM!

      • Zaškoľovanie detí do ZŠ a termíny podávania prihlášok na vyšetrenie školskej zrelosti

       Upozornenie na termíny podávania prihlášok na vyšetrenie v CPPPaP v Senci

       PREDŠKOLSKÝ VEK

       S cieľom minimalizovať čakacie termíny na vyšetrenie, vyhovieť požiadavkám a stanoveným termínom pre jednotlivé druhy vyšetrenia, zabezpečenie dobrej organizácie práce Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Senci a spokojnosti klientov, odporúčajú podávať prihlášky v predstihu nasledovne:

       1) Prihlášky na vyšetrenie školskej pripravenosti – od januára kalendárneho roka priebežne, optimálne do marca kalendárneho roka. Vyšetrenia školskej pripravenosti sa realizujú spravidla od marca kalendárneho roka, optimálne je dodať výsledky vyšetrenia a odporúčania do zápisu do 1. ročníka v ZŠ do apríla kalendárneho roka.

       2) Prihlášky na predčasné predprimárne vzdelávanie - od januára kalendárneho roka priebežne optimálne do marca kalendárneho roka

       -jedná sa o dieťa, ktoré do 31.augusta kalendárneho roka nedovŕši 5 rokov (najčastejšie deti narodené v septembri a októbri) a rodičia budú mať záujem o jeho zaradenie do povinného predprimárneho vzdelávania 

       *Upozornenie: Žiadosti o predčasné predprimárne vzdelávanie podané po 31.08. kalendárneho roka sa už nerealizujú. Zaradiť dieťa na predčasné predprimárne vzdelávanie je možné až po súhlasnom stanovisku CPPPaP ešte pred tým ako dieťa zaradíte do triedy pre predprimárne vzdelávanie - nie spätne!

       3) Predčasné zaškolenie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ (jedná sa o dieťa, ktoré do 31.augusta kalendárneho roka nedovŕši 6 rokov a rodičia ho chcú zapísať do základnej školy). Je to možné ak:

       - dieťa absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie

       - v mesiaci apríl kalendárneho roka v termíne určenom ZŠ, ktorú pre svoje dieťa rodičia vyberú musia podľa podmienok stanovených školou absolvovať zápis do 1. ročníka ZŠ s tým, že požiadajú o výnimočné prijatie ich dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

       - k žiadosti o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky musia predložiť súhlasné vyjadrenie CPPPaP a súhlasné vyjadrenie pediatra

       - žiadosti o vyšetrenie školskej pripravenosti sa predkladajú v CPPPaP v Senci od začiatku druhého polroka do cca optimálne do konca marca kalendárneho roka


       V prílohe nájdete PRIHLÁŠKU  a  DOTAZNÍK PRE RODIČOV. 

       ​​​​​​​

       Veľmi odporúčam konzultáciu s učiteľmi v triede Vášho dieťaťa. Môžete ich osloviť cez EduPage alebo sa dohodnúť na telefonickej konzultácii od 10. januára 2022, pretože k týmto dokumentom aj učitelia vypĺňajú dotazník. 


       SZ_-_dotaznik_pre_rodicov_MS.pdf

       prihlaska_na_prve_vysetrenie_-_predskolsky_vek.pdf


      • Oznam!

      • Ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

       Manuál Školsky semafor v školskom roku 2021/2022 pre materské školy v aktualizácii k 26.11.2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu uvádza podrobnosti k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí v MŠ. 

       Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

       Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenie od lekárasa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.

       Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Rodič ospravedlnenie a tento dôvod oznámi učiteľkám v triede. 

        

      • OZNAM!

      • Prerušenie prevádzky materskej školy DECEMBER

       Prevádzka Materskej školy v Malinove vrátane elokovaných pracovísk MŠ Nám. 1. Mája a MŠ Tri Vody bude od 20.12.2021 do 7.1.2022 vrátane PRERUŠENÁ.

        

       Posledný deň v materskej škole bude 17.12.2021 a znovuotvorená bude od 10.1.2022.

        

       Prerušenie prevádzky materskej školy 20. - 22.12.2021 z prevádzkových dôvodov - chýbajúci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci z dôvodu karantény a pozitívnych výsledkov na ochorenie Covid-19.

       Prerušenie prevádzky 23.12.2021 - 7.1.2022 odsúhlasené na rodičovskom združení v 9/2021. 

      • Oznam!

      • Rodičovské združenia ONLINE

       Vážení rodičia, 

       dávame Vám do pozornosti nové termíny ONLINE rodičovského združenia, ktoré bude realizované prostredníctvom TEAMS, prihlasovacie údaje Vám budú zaslané správou v EduPage počas dnešného dňa (26.9.2021).

       Žiadame Vás, prihlásenie si hneď vyskúšajte, nové prihlasovacie údaje si poznačte, aby sme predišli nedorozumeniam.  V prípade technických problémov alebo nedoručenia prihlasovacích údajov, prosíme,  kontaktujte podpora@msmalinovo.sk.

        

       29.9.2021 o 17:00  pre triedy:

       ŽABKY, LIENKY, MRAVČEKY, MOTÝLIKY, MYŠKY, ZAJKOVIA VČIELKY (iba nepredškoláci!)

        

        

       30.9.2021 o 17:00 pre triedy: 

       VČIELKY (iba predškoláci!), VEVERIČKYJEŽKOVIA a  KRTKOVIA

        

       Účasť na rodičovskom združení nutná!

      • Oznam!

      • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

       Materská škola v Malinove sa zapojila do kampane s názvom Európsky týždeň športu, ktorá je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.

       Hlavnou témou kampane naďalej ostáva výstižné „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu. Naši Malinkáči cvičia a športujú celoročne, napriek tomu sme sa aj oficiálne zapojili na podporu tejto kampane športovým podujatím s názvom:

       ZDRAVÍ MALINKÁČI

       Kedy? Dňa 29.09.2021 v dopoludňajších hodinách na školskom dvore (zmena termínu vyhradená podľa počasia).

       Čo? Detská atletika (chôdza, beh, prekážkový, štafetový, skok do diaľky, vrh guľou, + prídavok balančná dráha)

       Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum. www.tyzdensportu.sk

      • Oznam!

      • Výzva na doplnenie členov do Rady školy a do Rady rodičov

        

        

       Vážení rodičia, 

       do Rady školy ako aj do Rady rodičov v aktuálnom školskom roku potrebujeme doplniť chýbajúcich členov, a to do Rady školy 2 nových členov a do Rady rodičov (Občianske združenie Klub rodičov a priateľov detí pri Materskej škole Malinka v obci Malinovo) taktiež 2 nových členov

        

       Záujemcovia, prosím, kontaktujte  riaditeľku materskej školy na riaditelka@msmalinovo.sk najneskôr do 27.9.2021. 

       Bližšie informácie o Rade školy a občianskom združení nájdete v záložke rôzne tu na webovej stránke Materskej školy v Malinove.  

      • OZNAM!

      •  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA ZRUŠENÉ!

       Vážení rodičia, 

       z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s ochorením Covid-19 v Materskej škole v Malinove sa naplánované rodičovské združenia v pôvodných termínoch prezenčnou formou NEUSKUTOČNIA!

       Aktívne pracujeme na možnosti ONLINE rodičovského združenia, ktorého termín Vám ešte upresníme.

       Aktuálne je v karanténe 1 trieda v hl. budove materskej školy na ul. L. Svobodu 22, no vyskytuje sa čoraz viac potvrdených pozitívnych prípadov (aj antigén., aj PCR) u súrodencov v ZŠ alebo u rodičov. 

        

       Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme!

      • Oznam!

      • Oznámenie o výnimke z karantény

       Milí rodičia, 

       v EduPage pribudla ďalšia možnosť poskytnúť Oznámenie o výnimke z karantény v časti Vyhlásenia / Žiadosti.

       Je potrebné v prípade, že máte výnimku, odoslať ho, p. učiteľky si to zaznamenajú a do budúcna budeme lepšie vedieť korigovať túto situáciu a zabezpečovať prevádzku jednotlivých tried.

       Naďalej Vás žiadam pozorne a poctivo sledujte zdravotný stav dieťaťa, ale aj ten svoj a v prípade akýchkoľvek príznakov hneď kontaktujte p. učiteľky v triede správou cez EduPage, prip. telefonicky zástupkyne alebo riaditeľku MŠ. V časti Kontakty sú zverejnené všetky potrebné čísla. 

       Vaša včasná informácia nám uľahčí identifikovanie blízkych kontaktov a výrazne pomôže pri chránení ostatných detí, ale aj zamestnancov materskej školy. 

       Za pochopenie ďakujem.

      • Dôležitý oznam školskej jedálne!

      • Nové podmienky týkajúce sa stravovania v Materskej škole v Malinove

       Vážení rodičia, 

       zmena stravovacích podmienok materskú školu zaskočila na poslednú chvíľu, no bola to jediná z možností, ktorá by zabezpečila riadny chod celej prevádzky materskej školy. Z dôvodu chýbajúcich hl. p. kuchárok sa bude strava do materskej školy pre takmer 250 stravníkov dovážať. Zabezpečovať to bude firma Global Gastro.

       Výrazná zmena zatiaľ na dobu neurčítú (kým nenájdeme p. kuchárku) sa bude týkať výšky poplatku za stravné.

       Cena stravného na 1 dieťa za celý deň v materskej škole (desiata + obed + olovrant) je nastavená na 2,80€.

       Stravné sa bude uhrádzať paušálne do 10. dňa aktuálneho mesiaca na 1 dieťa 62€ / mesiac (cca 20 prac. dní x 2,80€ + 6€ réžia).

       Odhlasovanie je možné IBA z celodennej stravy, a to najneskôr v konkrétny deň ráno do 7:30 iba cez EDUPAGE! 

       Veríme, že čo najskôr sa nám podarí vrátiť stravovanie do našej školskej jedálne a do bežných finančných podmienok. 

       V prílohe nájdete jedálny lístok na najbližšie 2 týždne.